STUDIO LEGALE GATTONI


Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel. (+39) 02 76 01 33 45
Fax (+39) 02 76 39 60 56

70 Shenton Way
Eon Shenton 21-03
Singapore 079118

email: gaia.gattoni@studiogattoni.it
pec: avvgaiagattoni@puntopec.it